lab-work-803092-m

קבלת הסמכה של הרשות הלאומית להסמכת מעבדות לביצוע כיולים, בדיקות ודיגום, מהווה הכרה רשמית ביכולתו המקצועית של הארגון

ליווי ארגונים לקבלת הסמכה מהרשות הלאומית להסמכת מעבדות בתקנים הבאים
 • ISO17025 - הסמכת מעבדות כיול ובדיקה
 • ISO15189 - הסמכת מעבדות רפואיות.
 • הרחבת ההסמכה לנושאי דיגום ופרשנות לתוצאות.
 • OECD – GLP - למעבדות בדיקה ומחקר.
פעילויות ושירותים נוספים
 • ליווי מעבדות ביישום תהליכי הבטחת איכות התוצאה ודרישות ניהול איכות במעבדה.
 • ליווי מעבדות בפיתוח שיטות בדיקה, הרחבת שיטות הבדיקה המיושמות במעבדה.
 • ביצוע מבדקי הסמכת ספקים בתחום מעבדות עבור מפעלים וארגונים שונים.
למי מיועדת ההסמכה?
 • ארגונים ומעבדות המבצעים כיולים.
 • ארגונים ומעבדות המבצעים בדיקות ו/או דיגומים.
מהן הדרישות להסמכת מעבדות?
 • יישום מערכת ניהול איכות בדומה ל-ISO9001  תוך התמקדות בנושאים הרלוונטים לביצוע הכיולים/בדיקות.
 • תיקוף ואימות השיטות בהסמכה.
 • יישום שיטות להבטחת איכות ואמינות התוצאות.
 • הוכחת רמה מקצועית ועמידת התשתיות בדרישות.
מקצוענות וניסיון אישי

 בליווי מעבדות לקבלת הסמכה ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות ובפיתוח שיטות עבודה ובדיקה בתחומים שונים, אני משלב  את ההשכלה הרחבה שלי בתחום הביוטכנולוגיה והמיקרוביולוגיה, ואת הניסיון המעשי לאורך שנים כמנהל ייצור בטבע ובמפעלים נוספים בפיתוח שיטות בדיקה ותכנון ולידציות לתיקוף ואימות שיטות בדיקה ושיטות עבודה.

עקרונות מנחים בעבודתי
 • כתיבת נהלים בהתאם לתרבות העבודה של המעבדה ובאופן אשר תורם לפעילות המעבדה.
 • מתן כלים ברורים ומעשיים ליישום הדרישות ולהצגתן מול הגוף המפקח.